Z prac Zarządu
  • slajd_1
  • slajd_2
  • slajd3
  • slajd4
  • slajd5
Uchwała nr 1/2015  o przyjęciu sprawozdania z działalności Zarządu Polskiego Oddziału Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej PB WPSA za 2014 rok   pobierz
Uchwała nr 2/2015 o przyjęciu sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Polskiego Oddziału Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej PB WPSA za 2014 rok  pobierz
Uchwała nr 3/2015 o przyjęciu sprawozdania finansowego Polskiego Oddziału Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej PB WPSA za 2014 rok  pobierz
Uchwała nr 4/2015 o przeksięgowaniu zysku Polskiego Oddziału Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej PB WPSA na kapitał zapasowy za 2014 rok  pobierz
Uchwała nr 5/2015 o wpisanie Polskiego Oddziału Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej PB WPSA do rejestru organizacji pożytku publicznego  pobierz
Uchwała nr 6/2015 o zmianie Statutu Stowarzyszenia w związku z wpisem Polskiego Oddziału Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej PB WPSA do rejestru organizacji pożytku publicznego  pobierz
Uchwała nr 7/2015 o zakazie udzielania pożyczek lub zabezpieczeń majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanej dalej osobami bliskimi  pobierz
Uchwała nr 8/2015 o zakazie przekazywania majątku organizacji na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach  pobierz
Uchwała nr 9/2015 o zakazie wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji  pobierz
Uchwała nr 10/2015 o zakazie zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie  pobierz

 

Polski Oddział Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej PB WPSA

ul. Wołyńska 33, 60-637 Poznań
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

NIP 781 188 01 68
REGON 302200544
nr konta 29 1240 3493 1111 0010 4715 7568
Bank Pekao SA II Oddział w Bydgoszczy