Aktualności
  • slajd_1
  • slajd_2
  • slajd5
  • slajd3
  • slajd4

Konferencje PROHELATH organizowane były w trakcie realizacji pięcioletniego projektu naukowego, który był realizowany przez konsorcjum 22 partnerów z 11 krajów europejskich i otrzymał największą dotację przyznawaną przez Unię Europejską (UE) w dziedzinie ochrony zdrowia zwierząt (11,9 mln euro). W projekcie uczestniczyli naukowcy z Belgii, Cypru, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Polski, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. W konsorcjum uczestniczyła również Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie reprezentowana przez zespół patologów drobiu i zespół zajmujący się chorobami trzody chlewnej. Celem projektu było badanie nowych rozwiązań podnoszących jakość produkcji, ograniczających wpływ intensywnej produkcji zwierzęcej na środowisko i zachowaniejej rentowności dla producentów. Zespół z SGGW w Warszawie kierowany był przez prof. dr. hab. Piotra Szeleszczuka z Katedry Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej.

Konferencja PROHEALTH IV zgromadziła wielu wybitnych wykładowców zarówno krajowych, jak i zagranicznych oraz ponad 250 przedstawicieli branży drobiarskiej.

Konferencję poprzedziły, cieszące się bardzo dużym zainteresowaniempraktyczne zajęcia, które odbyły się w dniu 14.02.2019 w kampusie SGGW i obejmowały cztery moduły tematyczne (A-D) w których łącznie uczestniczyło ponad 60 lekarzy weterynarii.

Konferencja, która rozpoczęła się następnego dnia w reprezentacyjnych salach wykładowych hotelu Windsor, została uroczyście otwartaprzez Profesora Andrzeja Rutkowskiego (PO WPSA) i Profesora Piotra Szeleszczuka (SGGW). Gości przywitali również Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW Prof. Marcin Bańbura oraz dyrektor Karol Rudnicki z firmy Biomin, która była platynowym sponsorem Konferencji. W swoim wystąpieniu rozpoczynającym merytoryczną część spotkania Prof. Szeleszczuk przedstawił przebieg projektu PROHELATH podkreślając, że w wyniku jego realizacji opracowano zalecenia dotyczące konkretnych rozwiązań dedykowanych intensywnej produkcji świń i drobiu. Projekt PROHEALTH rozpoczął się 17 grudnia 2013 r. podczas spotkania partnerów na Uniwersytecie Newcastle upon Tyne w Anglii a zakończył się roboczym podsumowaniem projektu na konferencji, która miała miejsce w dniach 27-28.11.2018 roku na Uniwersytecie Gent (Belgia). Projekt PROHEALTH (PROduction HEALTH – Zrównoważona, intensywna produkcja trzody chlewnej i drobiu) tworzyło 10 partnerów akademickich, 1 stowarzyszenie europejskie, 4 partnerów branżowych i 7 małych/średnich przedsiębiorstw z doświadczeniem w dziedzinie: weterynarii, epidemiologii, fizjologii, immunologii, socjoekonomii, genetyki, żywienia, a także w zakresie dobrostanu i technologii produkcji trzody chlewnej i drobiu. Posiadając szeroką wiedzę i reprezentację geograficzną, konsorcjum byłodobrze przygotowane do podjęcia wyzwań naukowych mających na celu uzyskanie istotnych danych epidemiologicznych, oceny interwencji testowych w różnych systemach produkcyjnych oraz propagowania wyników projektu. Projekt PROHEALTH miał szczególnie na celu zrozumienie wieloczynnikowych aspektów związanych z patologią zwierząt wynikającą z intensywnej produkcji trzody chlewnej i drobiu w krajach europejskich. W wyniku realizacji projektu powstało również kilkadziesiąt prac naukowych.

Po wystąpieniach oficjalnych głos zabrał kolejny prelegent, Prezydent KRD –IG Pan Piotr Kulikowski, który przedstawił działania i oczekiwania branży drobiarskiej w zakresie rozważnego stosowania antybiotyków. Wykładowca podkreślił, że polskie drobiarstwo, aby utrzymać pozycję niekwestionowanego lidera w produkcji mięsa drobiowego wśród krajów Unii Europejskiej musi eksportować połowę swoich produktów na wymagające rynki zagraniczne. Bezpieczeństwo produktu,w tym zagrożenia wynikające z nieracjonalnego wykorzystania antybiotyków są z tego powodu niezwykle ważne.

Z kolei o działaniach legislacyjnych dotyczących zasad terapii przeciwdrobnoustrojowej zwierząt mówiła Pani Doktor Dorota Żaboklicka – Bodzioch z MRiRW. Prelegentka wskazała, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/6 z dnia 11.12.2018 r. w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych, państwa członkowskie będą miały nowe obowiązki w zakresie gromadzenia danych dotyczących przeciwdrobnoustrojowych produktów leczniczych stosowanych u zwierząt. Co ważne nowe regulacje wejdą w życie już w styczniu 2022 roku i będą ograniczały możliwości metafilaktycznego podawania antybiotyków grupom zwierząt.

Diarmaid Kirby przedstawiciel irlandzkiego producenta drobiu Western Brand LTD przedstawił działania firmy, które na przestrzeni trzech lat pozwoliły zmniejszyć zużycie antybiotyków z 9,5 mg/kg do poniżej 1,5 mg/kg, co wynikało z tego, że 92% ptaków nie było w ogóle leczonych antybiotykami. Zdaniem prelegenta każde ogniwo łańcucha produkcyjnego, a więc stada rodzicielskie brojlerów, zakład wylęgu drobiu i ferma odchowu wymagają przemyślanego planu działań mających na celu ograniczenie stosowania antybiotyków. Wykładowca uznał za szczególnie istotne działania projakościowe w zakładzie wylęgu drobiu i immunoprofilaktykę, które są podstawą sukcesu w redukcji stosowania przeciwdrobnoustrojowych produktów leczniczych.

Niewątpliwie najbardziej znanym specjalistą z zakresu ograniczania narastania opornościna antybiotyki w weterynarii, biorącym udział w konferencji PROHEALTH IV był profesor Jeroen Dewulf z Uniwersytetu w Gent (Belgia). Panoramiczny wykład Profesora dotyczył problemówantybiotykoterapii produkcji drobiarskiej. Profesor wskazał, że jeżeli nie podejmie się energicznych działań to w roku 2050 z powodu oporności lekowej w ciągu roku umierać będzie ponad 10 milionów ludzi. Profesor omówił mechanizmy tworzenia i rozprzestrzenianiasię szczepów opornych w populacji drobiu. Badania europejskie w ostatnich latach wykazały, że w krajach w których stosuje się duże ilości antybiotyków problem oporności przeciwdrobnoustrojowej jest zdecydowanie wyższy. Jeżeli przyjąć że średnio w Belgii brojlery są leczone przez 3 dni, co stanowi 9% ich życia to wskali życia człowieka proporcjonalnie oznacza to jeden miesiąc terapii w każdym roku życia. Jak powiedział Profesor, najczęściej stosowanymi antybiotykami w tym kraju są polimyksyny, aminopenicyliny i fluorochinolony.W Belgii 40% interwencji terapeutycznych w stadach drobiu dotyczy leczeniachorób przewodu pokarmowego, 16% to terapia kolibakteriozy. Trzecimpowodem podejmowania terapii antybiotykowej w stadach drobiu jest zapalenie pępka i woreczka żółtkowego. Wykładowca zdecydowanie podkreślił, że najbardziej efektywnym sposobem na ograniczanie konieczności stosowania leków przeciwbakteryjnych jest poprawa biobezpieczeństwa.

Kolejna prelegentka Doktor Bo Vanbeselaere z Belgii podkreśliła, że jednym z elementów biosecurity w produkcji drobiarskiej jest właściwa strategia dezynfekcji w kurnikach. Autorka krok po kroku wskazała, jakie elementy powinien zawierać skuteczny program higieny weterynaryjnej na fermach drobiu, bowiem tylko zdrowe środowisko odchowu pozwala na efektywną produkcję.

Biorący udział w każdej konferencji cyklu PROHEALTH w Polsce, dr Tommy Van Limbergen z Belgii, w swoim ciekawym wystąpieniu przedstawił praktyczne rozwiązania prowadzące do ograniczenia stosowania antybiotyków w belgijskiej produkcji drobiarskiej. Działania podjęte przez Belgów okazały się skuteczne, ponieważ w ciągu 7 lat udało się obniżyć zużycie antybiotyków w produkcji kurcząt brojlerów z 97,30 mg/kg w roku 2011 do wartości 57,21 mg/kgw roku 2018. Wykładowca wskazał na znaczenie prowadzenia dokładnej statystyki, jako podstawy do opracowywania programów ochrony zdrowia na fermach brojlerów.

Wyniki własnych badań nad oceną rodzaju stosowanych antybiotyków w krajowych stadach brojlerów kurzych przedstawił lek. wet. Michał Majewski. Prelegent wskazał, że najbardziej niepokojącym wnioskiem z przeprowadzonej oceny jest fakt, iż w sporej części stad konieczna była wielokrotna terapia antybiotykowa. Leczenie stad drobiu prowadzone jest jednak właściwie, z przestrzeganiem okresu karencji, bowiem odsetek potwierdzonych pozostałości jest niski (0,32% w odniesieniu do kurcząt brojlerów). Zdaniem wykładowcy najczęściej (w 32,9% przypadków) na polskich fermach brojlerów stosowane są antybiotyki beta-laktamowe.

Kolejnym blokiem tematycznym Konferencji były wykłady poświęcone probiotykom i preparatom zasiedlającym, jako alternatywom dla antybiotyków.

O bardzo ciekawych badaniach na temat poprawy jakości probiotycznych dodatków żywieniowych mówił dr Tim Goossens (Belgia). Z wypowiedzi prelegenta wynikało, że dostępne na rynku preparaty zawierające żywe kultury mikroorganizmów są różnej jakości, nawet jeśli produkt zawiera ten sam rodzaj bakterii to jego właściwości mogą być odmienne. Konieczna jest wszechstronna ocena preparatu według kryteriów szczegółowo przedstawionych podczas tego interesującego wystąpienia.

Z dużym zainteresowaniem słuchacze wysłuchali znakomitej prezentacji Profesora Ivana Rychlika z Weterynaryjnego Instytutu Badawczego w Brnie (Republika Czeska). Ten wybitny specjalista w podsumowaniu swej przedstawionej, że swadą prezentacji stwierdził, że jeśli chcemy uniknąć stosowania antybiotyków powinniśmy stosować w praktyce drobiarskiej preparaty zawierające żywe kultury mikroorganizmów.

Do tematu najbardziej kryteriów wyboru najbardziej efektywnego probiotyku nawiązał w swojej prezentacji doktor Mark Karimi, wskazując, że podanie preparatów probiotycznych powinno mieć miejsce jak najszybciej po wylęgu, poczynając od pierwszego dnia życia. Jego zdaniem, dobry probiotyk powinien zawierać liczne szczepy bakteryjne wyizolowane z przewodu pokarmowego drobiu, które zostały dokładnie przebadane i ocenione jako bezpieczne i efektywne.

Na podstawie wieloletnich badań własnych Profesor Katarzyna Śliżewska omówiła wyniki oceny innowacyjnego polskiego preparatu symbiotycznego nowej generacji przeznaczonego do profilaktyki zdrowotnej zwierząt monogastrycznych, którego stosowanie zapobiega występowaniu chorób bakteryjnych i zatruć wywołanych toksynami oraz poprawia bezpieczeństwo żywienia i wydajność chowu zwierząt. Badania te finansowane przez NCBIR były realizowane przez konsorcjum sześciu podmiotów i wykazały, że ten nowy synbiotyk był bardzo skuteczny.

W trakcie bardzo dydaktycznego i syntetycznego wykładudr hab. Sebastian Kaczmarek wykazał, że dodatki żywieniowe wpływają na aktywność i skład mikroflory jelit kurcząt brojlerów. Efektywność dodatków zależy jednak od wielu czynników, niekiedy trudnych do zdefiniowania, a dodatki z tej samej grupy mogą działać w różny sposób na mikrobiotę jelitową.

Interesującym tematem zajął się również dr Ilias Chantziaras z Uniwersytetu w Gent. Naukowiec prowadząc badania nad jednym z komercyjnych preparatów zasiedlających wykazał, że stosowanie w terapii fluorochinolonów redukuje korzystny efekt preparatu zasiedlającego, co jest bardzo ważną praktycznąinformacją.

Ostatnim prelegentem pierwszego dnia Konferencji PROHEALTH IV był dr Marcin Śmiałek, który przedstawił badania zespołu Profesora Andrzeja Koncickiego z UWM w Olsztynie na temat oceny wpływu stosowania preparatu probiotycznego krajowej produkcji na redukcję występowania Campylobacter sp. oraz Salmonella enteritidis. Wyniki badań potwierdzają korzystny wpływ tego produktu na ograniczanie skażenia produktu tymi enteropatogenami zarówno w warunkach produkcyjnych, jak i eksperymencie laboratoryjnym.

Po zakończeniu części merytorycznej pierwszego dnia konferencji odbyło się robocze spotkanie Unii „Stop antybiotykom w produkcji drobiarskiej”. Po krótkiej ożywionej dyskusji uczestnicy przyjęli przez aklamację pakiet zaleceń dla producentów drobiu i lekarzy weterynarii awiopatologów, określanych jako ustalenia z Jachranki II. Prowadzący dyskusję Okrągłego Stołu Profesor Piotr Szeleszczuk podkreślił, że bez transparentności w stosowaniu antybiotyków zmiana krzywdzących opinii, jakoby drób był faszerowany antybiotykami, będzie bardzo trudna. Po długim dniu intersującychobrad uczestnicy Konferencji odpoczęli podczas wieczornego spotkania integracyjnego przy tradycyjnej lampce wina i muzyce tanecznej.Była to zarazem dobra okazja do wymiany doświadczeń pomiędzy lekarzami praktykami, hodowcami a środowiskiem naukowym.

Drugi dzień Konferencji rozpoczął dr Ilias Chantziaras w ciekawym wystąpieniu na temat własnych badań nad epidemiologią narastania oporności przeciwko środkom przeciwbakteryjnym koncentrując się na czynnikach sprzyjających powstawaniu i szerzeniu się oporności przeciwko fluorochinolonom u brojlerów. Opracowany w tym celu przez naukowców z Uniwersytetu w Gent model badawczy okazał się przydatny a badania potwierdził że największe znaczenie w powstawaniu oporności na fluorochinolony ma częstośćleczenia, droga podania i dawka stosowanego chemioterapeutyku.

Kolejna sesja poranna drugiego Konferencji PROHEALTH IV dotyczyła immunoprofilaktyki i fagoterapii, jako ważnej alternatywy dla stosowana antybiotyków. Podczas tej części obrad zostały przedstawione nowoczesne rozwiązania pomagające znacząco ograniczyć stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych. Wielu wykładowców podkreślało bowiem, że rozwiązania problemu rozważnego stosowania antybiotyków będą efektywne w takim stopniu w jakim uda się zapewnić jakość jednodniowych piskląt i skuteczną immunoprofilaktykę chorób bakteryjnych i wirusowych w stadach brojlerów. O nowych możliwościach w tym zakresie mówił doktor Rik Koopman, który wskazał że szczepionki wektorowe nowej generacji, które są bezpieczne i łatwe w stosowaniu, eliminują reakcje poszczepienne i redukują potrzeby szczepienia podczas odchowu, przyczyniając się tym samym do lepszego zabezpieczenia stad i znacznie redukując potrzebę terapii antybiotykowej.

Nowym rozwiązaniem w poszukiwaniu alternatyw dla stosowania antybiotykoterapii jest wprowadzenie bakteriofagów do produkcji drobiarskiej. O problemach merytorycznych i formalnych z tym związanych mówił Profesor Jarosław Dastych. Wykładowca wskazał że, opracowanie skutecznego produktu do terapii fagowej wymaga zaawansowanej know-how. Krajowe badania w tym zakresie prowadzone przez Prof. Dastycha doprowadziły do opracowania technologii wytwarzania preparatu, który potwierdził swoją skuteczność w ograniczaniu częstości występowania zakażeń pałeczkami Salmonella w stadach drobiu. O wprowadzeniu preparatów fagowych do szerokiej praktyki zadecydują jednak ustawodawcy, bowiem rozwiązania w tym zakresie nie pozwalają jak na razie na wprowadzenie do obrotu rynkowego w krajach unijnych preparatów bakteriofagowych.

            W swoim bardzo ciekawym i dydaktycznym wystąpieniu Pani Profesor Monika Michalczuk podzieliła się ze słuchaczami swoimi doświadczeniami uzyskanymi podczas wieloletnich badań nad stosowaniem fitobiotyków w krajowej produkcji drobiarskiej. Wskazała między innymi, że fitobiotyki o 5 do 10% poprawiają zdrowotność i zwiększają o 13 do 39 g wyniki produkcyjne. Poprawiają one również parametry jakościowe tkanki mięśniowej wpływając na poprawę dobrostanu mierzoną wartością indeksu Foot Pad Dermatitis oceniającego stan skóry poduszki stopy.

Profesor Sylwester Świątkiewicz podjął się opracowania referatu na temat rzadko poruszany na konferencjach naukowych, a dotyczący naturalnych dodatków paszowych w żywieniu kur nieśnych. Na podstawie badań Instytutu Zootechniki w Krakowie Profesor wskazał na fakt, iż mimo, że nie dostrzega się często wpływu stosowania dodatków paszowych na wskaźniki produkcyjne, to pośrednio mogą one wpływać na wynik ekonomiczny poprzez: utrzymanie dobrej jakości skorup i kośćca u starszych niosek, ograniczenie podatności na zachorowania bakteryjne, możliwość stosowania tańszych źródeł białka, możliwość mniejszego zużycia fosforanów paszowych, poprawę efektywności wykorzystania paszy, poprawę jakości ściółki.

Dyrektor Ludger Johannes z niemieckiej firmy EW Nutrition wskazał, że fitobiotyki mogą poprzez swoje właściwości przeciwbakteryjne i antyoksydacyjne wspierać harmonijną pracę przewodu pokarmowego. Zdaniem wykładowcy proponowane rozwiązania żywieniowe wykorzystujące produkty na bazie fitomolekuł są bardzo skuteczne w programach wykluczających stosowanie antybiotyków w odchowie kurcząt brojlerów.

Wszyscy uczestnicy spotkania z olbrzymim zainteresowaniem oczekiwali na wykład najbardziej utytułowanego wykładowcy Konferencji PROHEALTH IV, Profesora Roberta F. Widemana Jr. z Uniwersytetuw Arkansas. Wykładowca nie zawiódł oczekiwań słuchaczy przedstawiając doskonały wykład na temat bakteryjnej martwicy chrząstki, zapalenia kości i szpiku (Bacterial Chondronecrosis with Osteomyelitis – BCO)u kurcząt brojlerów. Po przedstawieniu podstaw anatomii i fizjologii tkanki kostnej u szybkorosnących ptaków, Profesor omówił etiopatogenezę BCO oraz czynniki, które wpływają na powstanie tej patologii. BCO to światowy problem obejmujący około 15 % stad brojlerów i będący przyczyną około 1,5 % brakowań. Słuchacze z uwagą wysłuchali zaleceń Profesora na temat sposób ograniczania występowania tego problemu.

Doktor Suzanne Kirwan, nawiązując do wcześniejszych wystąpień, wskazała że prawidłowo wykształcony przewód pokarmowy w okresie okołolęgowym wpływa zdecydowanie na ograniczenie częstości występowania kulawizn w dalszych tygodniach cyklu produkcyjnego. Sprawnie działające jelita nie pozwalają na przedostawanie się enteropatogenów do krążenia a następnie do tkanki kostnej. Najbardziej istotną rolę w tworzeniu się bariery jelitowej odgrywa mikrobiom jelitowy, zatem jak podkreśliła Prelegentka konieczne są działania nad jego właściwym kształtowaniem.

Ostatnim wykładowcą konferencji była Pani lek. wet. Monika Rogala, która w ciekawym doniesieniu twierdząco odpowiedziała na postawione w tytule swojej prezentacji pytanie „Czy suplementacja witaminą 25-OH D3 przyczynia się do ograniczenia problemów lokomotorycznych u kurcząt rzeźnych?”. Autorka w serii eksperymentów wykazała, że ta forma witaminy D jest szczególnie korzystna w niwelowaniu skutków stresu środowiskowego.

W zgodnej opinii Uczestników spotkanie było bardzo dobrze zorganizowane i było doskonałą okazją do zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami naukowymi i rozwiązaniami praktycznymi w zakresie ograniczenia stosowania antybiotyków w produkcji drobiarskiej oraz najnowszym trendami światowymi w tejtematyce.Dalsze informacje na temat konferencji zainteresowani mogą znaleźć na stronie internetowej projektu pod adresem www.prohealthproject.eu.

 

Jubileuszowe XXX Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie „Nauka Praktyce – Praktyka Nauce”

 

logoPR  kopia Rysunek6   4 1 5 6  8 jrs CargillR black 2c EW Nutrition 3 7 capture-20180825-171859 capture-20180827-085728

   

 

Polski Oddział Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej PB WPSA

ul. Wołyńska 33, 60-637 Poznań
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

NIP 781 188 01 68
REGON 302200544
nr konta 29 1240 3493 1111 0010 4715 7568
Bank Pekao SA II Oddział w Bydgoszczy